ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด01414

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว12930

ปวช.1การบัญชีการบัญชี12930

ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 01010

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ182442

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง14317

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์24024

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง38240

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์85085

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23023

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ82634

ปวช.2การตลาดการตลาด21113

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว33033

ปวช.2การบัญชีการบัญชี02828

ปวช.2การเลขานุการ การเลขานุการ 01111

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ41418

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง13013

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์909

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง30030

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์60060

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์16016

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ617

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11516

ปวช.3การตลาดการตลาด11415

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว22628

ปวช.3การบัญชีการบัญชี22628

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ11011

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6612

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง628

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์19019

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง25126

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์58058

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10111

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11415

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ41317

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน2911

ปวส.1การตลาดการตลาด31417

ปวส.1การบัญชีการบัญชี41519

ปวส.1การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม61723

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์20020

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ23023

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์606

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล426

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง12012

ปวส.1โยธาโยธา17219

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ4812

ปวส.2การตลาดการตลาด279

ปวส.2การบัญชีการบัญชี11415

ปวส.2การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม12526

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ31417

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง516

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์19019

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ819

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง17118

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ066


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1212137349

ปวช.2144110254

ปวช.3145103248

ปวส.110167168

ปวส.25669125

รวม6584861144