ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
45

• หญิง
52

รวม
98


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
1

• ครู ชำนาญการพิเศษ
4

• ครู ชำนาญการ
7

• ครู ไม่มี
21

• ครูผู้ช่วย ไม่มี
1

• ไม่มี ไม่มี
39


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
15

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
45

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
31


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
4

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
19

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
5

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาช่างยนต์
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
6

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาการบัญชี
6

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายกษิดิฏฐ์ คำศรี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : kua_18@hotmail.comนางสาวศิริภรณ์ สังข์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
อีเมล์ : sangsuwan.nok@huaiyot.ac.th
ไลน์ไอดี : nok.nakaaaaaนางสุดาวรรณ วรรณบวร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการ
อีเมล์ : sudawan_nut@hotmail.com
หัวหน้าแผนกนางสุชาดา อัตโถปกร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
อีเมล์ : su_19_pay@hotmail.comนายพรศักดิ์ เจริญสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ : pornsak2508@icloud.comนางสมใจ เหมนแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : somjai16102504@hotmail.comนายวันนิวัติ อาจมีแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ไม่มี
อีเมล์ : wanniwat0409@gmail.comนางสาวสุคนธ์ทิพย์ คล้ายกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
ครู ไม่มี
อีเมล์ : bobo3888@hotmail.comนางณฐมน โพธิ์ถาวร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ไม่มี
อีเมล์ : napawan.pw@gmail.comนายวิชาญ หาญณรงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อม
ครู ไม่มี
อีเมล์ : wichanhannnarong@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0838260669นางปวีณ์นุช จันเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ไม่มี
อีเมล์ : Paveenuch771@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0819560771นางสุภาพร หลงละเลิง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : slonglalerng2517@gmail.comนายอนันต์ จันเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์นายปรัชญา บุญเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ข้าราชการครู แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : prachaya3641@gmail.com
ไลน์ไอดี : pipobphat
หัวหน้างานนางสุภาณี นวนน้อม
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : supanee_su@hotmail.co.th/supanee7053@huaiyot.ac.thนายสุคนธ์ จันทร์เสน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : sukonjunsain@yahoo.co.thนางสาวศิริวรรณ ศรีสุดสะอาด
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มี
อีเมล์ : rg-siriwan@hotmail.comนางกัญยารัตน์ อั้นเต้ง
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : Auntang1913@gmail.comนางสาวอภิญญา จันทร์แดง
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : apinya.jandang@gmail.comนางสาวนีรนุช กัลป์จารุ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ : jukkying@gmail.comนายเกียรติพงษ์ หลงละเลิง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : kokiatt@hotmail.co.th ,kokiatt2518@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0872699140นายไชยรัตน์ จิตรละเอียด
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : chaigeot@huaiyot.ac.th
ไลน์ไอดี : 0810771894นายภมร มีบัว
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อม
อีเมล์ : pamorn.mb@gmail.comนายปรีชา ฉิ้มเฉิดฉาย
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ไม่มี
อีเมล์ : preecha.krucha1234@gmail.com
ไลน์ไอดี : pancake231248นายอดิศักดิ์ สว่างศิริราษฎร์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อม
ครู ไม่มี
อีเมล์ : -
ไลน์ไอดี : 0958246258นางสาวเบญจพร ศิลปวิศาล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มีนายจักรินทร์ ตัญทนวัตร
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นางสุจิรา ศรีสง
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
อีเมล์ : king_sresong@hotmail.comนายยุทธนัย มีมาก
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ไม่มี
อีเมล์ : yutthanai4529@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0848454529นางประภาวรรณ บัวเพชร
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : bourpet.p@gmail.comนายจินต์นภัทร เพชรประสิทธิ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : jinnapat5001@gmail.comนายภาณุพันธุ์ ไทยนกเทศ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายภาสกร รอดริน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : pasakorn23@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0866914190นายโกศล แก้วรัตน์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ไม่มี
อีเมล์ : macus_o@hotmail.comฉวีวรรณ ลีละวาณิชย์
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ครู ไม่มี
อีเมล์ : ่jubjubjublee@gmail.com
ไลน์ไอดี : jub3829นางสาวทักษินันท์ หนูนาค
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ครู ไม่มีนายสุราคร ชุมนาค
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ไม่มี ชำนาญการนายวรสาร รอดงาน
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อม
พนักงานราชการ(สอน)นางมลิวัลย์ คงอยู่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครู ไม่มี
อีเมล์ : Mali_2529@hotmail.comนางมธุรส ทองย้อย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มี
อีเมล์ : mathurot3484@gmail.comนางสาวทรรศิรัษฎิ์ ทองตาล่วง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มี
อีเมล์ : tunsirutying@gmail.com
ครูอัตราจ้างนายทวี หนุนพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมนายจิรภัทร สิงหพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ครู ไม่มี
อีเมล์ : -นายวิชาญ ลัคนาศิโรรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ไม่มี
อีเมล์ : lvicharn@yahoo.comนางสาวจุฑามาศ สู่คง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
ครู ไม่มี
อีเมล์ : -นายวุฒธิชัย เผือกภูมิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ไม่มี
อีเมล์ : wutthichai0109@gmail.comนางสาวณฐพร สุวรรณอาภรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ครู ไม่มี
อีเมล์ : nattaporn9879@gmail.comนายทศพร มากบรรจง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
อีเมล์ : lekfor2@gmail.comนางสาวดวงฤทัย ขัติยะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูผู้ช่วย ไม่มี
อีเมล์ : Duangruethai_Khattiya1234@hotmail.com
ไลน์ไอดี : jn1237นางสาวอรษา สองนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
อีเมล์ : kruorasa@huaiyot.ac.thนางสาวสุทัตตา มาสังข์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : sutatta189@gmail.comนางสาวสุภาวดี ไชยกาล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
อีเมล์ : Supawadeebowchaiyakarn@gmail.comนายสุวิจักขณ์ โนรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อม
อีเมล์ : suwijaknorat@gmail.comนายกิตติ พฤติวิทยากุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : kittiprudtiwittayakun8@gmail.com
ไลน์ไอดี : liutanfeng2นายศุภชัย วัชรมานะกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
อีเมล์ : asupachai2414@gmail.com
ไลน์ไอดี : asupachai2414นางสาวชนันชิดา หลงละเลิง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนันตชัย รักษาศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ไม่มี
อีเมล์ : ืnantachai@huaiyot.ac.th
ไลน์ไอดี : 0623643783นางสาวชนัญชิดา วรรณบวร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อีเมล์ : prrach210639@hotmail.com
ไลน์ไอดี : -นางสาววันวิสาข์ ศิริพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : Wanwisa@huaiyot.ac.th
ไลน์ไอดี : namtarn1605ณัฐพล ทิวทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ : nattapol-3@hotmail.com
ไลน์ไอดี : nattapol093นายบานเย็น สาระสี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวธัญชนก เรืองเสน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจารุวรรณ ศรีสวัสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุกัญญา ช่วยมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ลูกจ้างประจำนายธวัชชัย ทองฤทธิ์
ลูกจ้างประจำ งานปกครองนายประสิทธิ แสงเงิน
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
เจ้าหน้าที่นางสาวสมใจ กฤษณพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิชาการนางมัทนา ศรีพะเนิน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางหวานจิตร บริพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ : wanjitboripun@gmail.comนางเนตรดาว เพ็ชรหัตถ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ : meepooh_daw@hotmail.comนายโกศล ชื่นชอบ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมล์ : monster1009นางนิตยา ทองริบุรี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมล์ : ืnittaya_sow@hotmail.comนางสุชาดา ดวงขันธ์เพ็ชร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมล์ : ้hellosusu2522@gmail.comนางสาวสุนิษา มาสุข
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสาวธัญสมร นวนอินทร์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายประกอบ สังข์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางพรพรรณ วันสม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางศศินารถ บัวเพชร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : ืืnamtarn_3@hotmail.comนางสาวกัญญานัฐ อำพัน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางวัชรินทร์ ประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิชาการนางสาวอังคณา ศรีหมอก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมล์ : pupii_galz@hotmail.comนางพรทิพย์ ไชยภักดี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางโชติกา ไพรินทร์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายประสาน มณีโชติ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสาวปิยะดา โภคาพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสุภาพร แก้วรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นักการ ภารโรงนายเจริญ ไพริน
นักการ ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายเอกชาติ ศรีระษา
นักการ ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายวิษณุย์ ไกรฤทธิ์
นักการ ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายศรายุทธ ศรีพะเนิน
นักการ ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสุดารัตน์ มณีโชติ
นักการ ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายปรีชา จันดุก
นักการ ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสาวนิยากร หางาน
นักการ ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ยามรักษาการณ์นายประสิทธิ์ กลับชัน
ยามรักษาการณ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายสุพรรณ วิรุณปักษา
ยามรักษาการณ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ครูฝึกสอนนายพงศธร ศรีรอด
ครูฝึกสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ