ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
47

• หญิง
48

รวม
96


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการพิเศษ
3

• ครู ชำนาญการ
7

• ครู ไม่มี
20

• ครูผู้ช่วย ไม่มี
1

• ไม่มี ไม่มี
33


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
14

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
46

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
30


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
4

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
13

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
5

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
13

• แผนกวิชาช่างยนต์
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
6

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
4

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการสายัณห์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายธำรงศักดิ์ รัตนวรรณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ
อีเมล์ : tumrong_ratta@hotmail.comนางสาวศิริภรณ์ สังข์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
อีเมล์ : sangsuwan.nok@huaiyot.ac.th
ไลน์ไอดี : nok.nakaaaaaนางสุดาวรรณ วรรณบวร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการ
อีเมล์ : sudawan_nut@hotmail.com
หัวหน้าแผนกนางสุชาดา อัตโถปกร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
อีเมล์ : su_19_pay@hotmail.comนายพรศักดิ์ เจริญสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ : pornsak2508@icloud.comนายวันนิวัติ อาจมีแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู
อีเมล์ : wanniwat0409@gmail.comนางสาวสุคนธ์ทิพย์ คล้ายกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
ครู
อีเมล์ : bobo3888@hotmail.comนางณฐมน โพธิ์ถาวร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู
อีเมล์ : napawan.pw@gmail.comนายวิชาญ หาญณรงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อม
ครู
อีเมล์ : wichanhannnarong@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0838260669นางปวีณ์นุช จันเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู
อีเมล์ : Paveenuch771@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0819560771นางประภาวรรณ บัวเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : bourpet.p@gmail.comนางสุภาพร หลงละเลิง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : slonglalerng2517@gmail.comนายอนันต์ จันเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์นายปรัชญา บุญเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ข้าราชการครู แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : prachaya3641@gmail.com
ไลน์ไอดี : pipobphatนางสาวอรษา สองนา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ข้าราชการครู แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
อีเมล์ : kruorasa@huaiyot.ac.th
หัวหน้างานนางสุภาณี นวนน้อม
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : supanee_su@hotmail.co.th/supanee7053@huaiyot.ac.thนายสุคนธ์ จันทร์เสน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : sukonjunsain@yahoo.co.thนางสาวศิริวรรณ ศรีสุดสะอาด
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู
อีเมล์ : rg-siriwan@hotmail.comนางกัญยารัตน์ อั้นเต้ง
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : Auntang1913@gmail.comนางสาวอภิญญา จันทร์แดง
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : apinya.jandang@gmail.comนางสาวนีรนุช กัลป์จารุ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ : jukkying@gmail.comนายเกียรติพงษ์ หลงละเลิง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : kokiatt@hotmail.co.th ,kokiatt2518@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0872699140นายภมร มีบัว
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อม
อีเมล์ : pamorn.mb@gmail.comนายปรีชา ฉิ้มเฉิดฉาย
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ครู
อีเมล์ : preecha.krucha1234@gmail.com
ไลน์ไอดี : pancake231248นายอดิศักดิ์ สว่างศิริราษฎร์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อม
ครู
อีเมล์ : -
ไลน์ไอดี : 0958246258นางสาวเบญจพร ศิลปวิศาล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูนายจักรินทร์ ตัญทนวัตร
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นางสุจิรา ศรีสง
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
อีเมล์ : king_sresong@hotmail.comนายยุทธนัย มีมาก
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู
อีเมล์ : yutthanai4529@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0848454529นายจินต์นภัทร เพชรประสิทธิ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : jinnapat5001@gmail.comนายภาณุพันธุ์ ไทยนกเทศ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายภาสกร รอดริน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : pasakorn23@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0866914190นางมลิวัลย์ คงอยู่
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครู
อีเมล์ : Mali_2529@hotmail.comนายโกศล แก้วรัตน์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู
อีเมล์ : macus_o@hotmail.comฉวีวรรณ ลีละวาณิชย์
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ครู
อีเมล์ : jubjubjublee@gmail.com
ไลน์ไอดี : jub3829นางสาวทักษินันท์ หนูนาค
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ครูนายสุราคร ชุมนาค
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : surakorn@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0811298085นายวรสาร รอดงาน
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมนางศรีสุดา รัตนวิไล
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูผู้ช่วยนายยุทธนา งามแสง
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ข้าราชการครูชัยฤทธิ์ บัวเพชร
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
พนักงานราชการ(สอน)นายทวี หนุนพล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมนายจิรภัทร สิงหพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ครู
อีเมล์ : -นางมธุรส ทองย้อย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
อีเมล์ : mathurot3484@gmail.com
ครูอัตราจ้างนายวิชาญ ลัคนาศิโรรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครู
อีเมล์ : lvicharn@yahoo.comนางสุชาดา ดวงขันธ์เพ็ชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมล์ : ้hellosusu2522@gmail.comนางสาวจุฑามาศ สู่คง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
ครู
อีเมล์ : -นายวุฒธิชัย เผือกภูมิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ครู
อีเมล์ : wutthichai0109@gmail.comนางสาวณฐพร สุวรรณอาภรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ครู
อีเมล์ : nattaporn9879@gmail.comนายทศพร มากบรรจง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
อีเมล์ : lekfor2@gmail.comนางสาวดวงฤทัย ขัติยะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : Duangruethai_Khattiya1234@hotmail.com
ไลน์ไอดี : jn1237นายสุวิจักขณ์ โนรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อม
อีเมล์ : suwijaknorat@gmail.comนายกิตติ พฤติวิทยากุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : kittiprudtiwittayakun8@gmail.com
ไลน์ไอดี : liutanfeng2นายศุภชัย วัชรมานะกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
อีเมล์ : asupachai2414@gmail.com
ไลน์ไอดี : asupachai2414นายนันตชัย รักษาศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ครู
อีเมล์ : ืnantachai@huaiyot.ac.th
ไลน์ไอดี : 0623643783นางสาวชนัญชิดา วรรณบวร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อีเมล์ : prrach210639@hotmail.com
ไลน์ไอดี : -นางสาววันวิสาข์ ศิริพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : Wanwisa@huaiyot.ac.th
ไลน์ไอดี : namtarn1605ณัฐพล ทิวทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ : nattapol-3@hotmail.com
ไลน์ไอดี : nattapol093นางสาวธัญชนก เรืองเสน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : Krudao2540@gmail.comนายบานเย็น สาระสี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ธนาธิป เหลียวสิทธิกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
อีเมล์ : 1819900259263นายบุพกร จันทร์ประทีป
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
อีเมล์ : Kornbuppakorn@gmail.com
ไลน์ไอดี : mungkorn2538นายภาสกร เทพศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ไลน์ไอดี : 0959942994นางสาวฉัตรธรินยา เมืองหนู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : chttharinya@huaiyot.ac.th
ไลน์ไอดี : bumxxbumนางสาวกรองแก้ว รี้พล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ลูกจ้างประจำนายธวัชชัย ทองฤทธิ์
ลูกจ้างประจำ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่นางสาวสมใจ กฤษณพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิชาการนางมัทนา ศรีพะเนิน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางหวานจิตร บริพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ : wanjitboripun@gmail.comนางเนตรดาว เพ็ชรหัตถ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ : meepooh_daw@hotmail.comนายโกศล ชื่นชอบ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมล์ : monster1009นางนิตยา ทองริบุรี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมล์ : ืnittaya_sow@hotmail.comนางสาวธัญสมร นวนอินทร์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายประกอบ สังข์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางพรพรรณ วันสม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางศศินารถ บัวเพชร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : ืืnamtarn_3@hotmail.comนางสาวกัญญานัฐ อำพัน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางวัชรินทร์ ประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิชาการนางพรทิพย์ ไชยภักดี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางโชติกา ไพรินทร์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายประสาน มณีโชติ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางปิยะดา รักดำ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสุภาพร แก้วรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายสุวิทย์ อาสนะ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายศุภกร สุขการ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวนภัสสร ทองเรือง
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายพิพัฒน์ คงอยู่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)
อีเมล์ : pipat4217@gmail.comนายธรรมรักษ์ ปักษี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)
นักการ ภารโรงนายเอกชาติ ศรีระษา
นักการ ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายศรายุทธ ศรีพะเนิน
นักการ ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสุดารัตน์ มณีโชติ
นักการ ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสาวนิยากร หางาน
นักการ ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายจีรพัฒน์ ดำคง
นักการ ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร