ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
52

• หญิง
47

รวม
99


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
16

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
48

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
28


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาช่างยนต์
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
6

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
7

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
5

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1

ผู้อำนวยการนายกษิดิฏฐ์ คำศรี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : taweesak_trang@hotmail.comนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ : kua_18@hotmail.comนายรังษี แสงเจริญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมล์ : rungsee8435@icloud.com
หัวหน้าแผนกนางสุภาพร หลงละเลิง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : slonglalerng2517@gmail.comนายอนันต์ จันเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายวันนิวัติ อาจมีแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ : wanniwat0409@gmail.comนางณฐมน โพธิ์ถาวร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
อีเมล์ : napawan.pw@gmail.comนายพรศักดิ์ เจริญสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ : pornsak2508@icloud.comนายวิชาญ หาญณรงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อม
อีเมล์ : wichan19@icoud.comนายปรัชญา บุญเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อีเมล์ : prachaya3641@gmail.comนายภีรภัทร กรงไกรจักร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
อีเมล์ : Peerapatfood@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0895992934นางสาวสุคนธ์ทิพย์ คล้ายกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
อีเมล์ : bobo3888@hotmail.comนางสมใจ เหมนแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
อีเมล์ : -นางปวีณ์นุช จันเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ : Paveenuch771@gmail.comนางสุชาดา อัตโถปกร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
อีเมล์ : su_19_pay@hotmail.com
หัวหน้างานนางมธุรส ทองย้อย
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : mathurot3484@gmail.comนางสิริธร หาญณรงค์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : sirikim13@hotmail.comนางสาวนีรนุช กัลป์จารุ
หัวหน้างาน งานการเงิน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ : jukkying@gmail.comนางสุภาณี นวนน้อม
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
อีเมล์ : supanee_su@hotmail.co.th/supanee7053@huaiyot.ac.thนางสาวอภิญญา จันทร์แดง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ : apinya.jandang@gmail.comนายยุทธนัย มีมาก
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
อีเมล์ : yutthanai4529@gmail.comนางสาวเบญจพร ศิลปวิศาล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายภาณุพันธุ์ ไทยนกเทศ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายภาสกร รอดริน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
อีเมล์ : pasakorn23@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0866914190นายจักรินทร์ ตัญทนวัตร
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายสุคนธ์ จันทร์เสน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : sukonjunsain@yahoo.co.thนางกัญยารัตน์ อั้นเต้ง
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายวรสาร รอดงาน
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมนายอดิศักดิ์ สว่างศิริราษฎร์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อม
อีเมล์ : -นางประภาวรรณ บัวเพชร
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
อีเมล์ : bourpet.p@gmail.comนายภมร มีบัว
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อม
อีเมล์ : pamorn.mb@gmail.comนางสาวทักษินันท์ หนูนาค
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนายปรีชา ฉิ้มเฉิดฉาย
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : -นางสาวศิริวรรณ ศรีสุดสะอาด
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : rg-siriwan@hotmail.comนายจินต์นภัทร เพชรประสิทธิ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : jinnapat5001@gmail.comนางสุจิรา ศรีสง
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
อีเมล์ : king_sresong@hotmail.comนายโกศล แก้วรัตน์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
อีเมล์ : macus_o@hotmail.comนายเกียรติพงษ์ หลงละเลิง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : kokiatt@hotmail.co.th
ครูประจำนายสุราคร ชุมนาค
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายไชยรัตน์ จิตรละเอียด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
อีเมล์ : chaigeot@yahoo.com
พนักงานราชการ(สอน)นางสาวทรรศิรัษฎิ์ ทองตาล่วง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : tiyakornying@gmail.comนางมลิวัลย์ คงอยู่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
อีเมล์ : Mali_2529@hotmail.com
ครูอัตราจ้างนายวิชาญ ลัคนาศิโรรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
อีเมล์ : lvicharn@yahoo.comนายพงศ์ศักดิ์ พวงเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : pongsak.pua@gmail.comนางพิมพา จันทร์ประกอบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : pimpa.janprakob@gmail.comนางสาวกาญจนา วัฒนแผลง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวสุทัตตา มาสังข์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : sutatta189@gmail.comนางสาวเกณิกา เสนาคชวงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : gib38kenika@gmail.comนายกิตติ พฤติวิทยากุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวุฒธิชัย เผือกภูมิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : wutthichai0109@gmail.comนันตชัย รักษาศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายทักษิณ ด้วงจิตต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายศุภชัย วัชรมานะกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายทศพร มากบรรจง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
อีเมล์ : lekfor2@gmail.comนายมณีรินทร์ นิลตีบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
อีเมล์ : m_ninteep@hotmail.comนายจิรภัทร สิงหพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
อีเมล์ : -นายทวี หนุนพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมนายสุวิจักขณ์ โนรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อม
อีเมล์ : suwijaknorat@gmail.comนายวินัย หมัดอาดั้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวดวงฤทัย ขัติยะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อีเมล์ : Duangruethai_Khattiya1234@hotmail.comนายอธิปพงศ์ โชคอำนวย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษาสุภาวดี ไชยกาล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
อีเมล์ : Supawadeebowchaiyakarn@gmail.comนางสาวอรษา สองนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวณฐพร สุวรรณอาภรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
อีเมล์ : nattaporn9879@gmail.comนางสาวจุฑามาศ สู่คง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
อีเมล์ : -
ลูกจ้างประจำนางสาวศฑามาศ บุญเจริญ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายธวัชชัย ทองฤทธิ์
ลูกจ้างประจำ งานปกครองนายประสิทธิ แสงเงิน
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวเล็ก ขุนทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายวิษณุย์ ไกรฤทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายศรายุทธ ศรีพะเนิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสุดารัตน์ มณีโชติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายประสิทธิ์ กลับชัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายสุพรรณ วิรุณปักษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)
เจ้าหน้าที่นายโกศล ชื่นชอบ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : monster1009นางมัทนา ศรีพะเนิน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนางศศินารถ บัวเพชร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
อีเมล์ : ืืnamtarn_3@hotmail.comนางเนตรดาว เพ็ชรหัตถ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อีเมล์ : meepooh_daw@hotmail.comนางสาวธัญสมร นวนอินทร์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสุชาดา ดวงขันธ์เพ็ชร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
อีเมล์ : ้hellosusu2522@gmail.comนางวิไลพร ปิยดิลก
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสุนิษา มาสุข
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางพรทิพย์ ไชยภักดี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวอังคณา ศรีหมอก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
อีเมล์ : pupii_galz@hotmail.comนางสาวกัญญานัฐ อำพัน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางหวานจิตร บริพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
อีเมล์ : wanjitboripun@gmail.comนายประกอบ สังข์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางโชติกา ไพรินทร์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางพรพรรณ วันสม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางนิตยา ทองริบุรี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
อีเมล์ : ืnittaya_sow@hotmail.comนางสาวสมใจ กฤษณพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายประสาน มณีโชติ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางวัชรินทร์ ประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี