ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.18500บิดา011

ปวช.1การตลาดการตลาด21113

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว42933

ปวช.1การบัญชีการบัญชี02929

ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 01111

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ41418

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง14014

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์606

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง32032

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์70070

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์16016

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ617

ปวช.1มารดาการบัญชี011

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11718

ปวช.2การตลาดการตลาด11415

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว23032

ปวช.2การบัญชีการบัญชี22628

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ11112

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6612

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง516

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์19019

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง19120

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์54054

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10111

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ10414

ปวช.2บิดาช่างก่อสร้าง101

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ41317

ปวช.3การตลาดการตลาด21416

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21315

ปวช.3การบัญชีการบัญชี32932

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ257

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7512

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง718

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์303

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง21021

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์41041

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์707

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ10414

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31114

ปวส.1การตลาดการตลาด2810

ปวส.1การบัญชีการบัญชี11415

ปวส.1การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม12223

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ31518

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง415

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์19019

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ617

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง13114

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ178

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน156

ปวส.2การตลาดการตลาด21012

ปวส.2การบัญชีการบัญชี01717

ปวส.2การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม51116

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6511

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์25025

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ13013

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์707

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง10010


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1155114269

ปวช.2134107241

ปวช.310882190

ปวส.15069119

ปวส.26948117

รวม516420936