ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด21820

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว43438

ปวช.1การบัญชีการบัญชี13435

ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 01111

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ51823

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง15015

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์16016

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง45045

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์87087

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์17118

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ9312

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11718

ปวช.2การตลาดการตลาด21517

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว23032

ปวช.2การบัญชีการบัญชี22628

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ11112

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6612

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง729

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์19019

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง24125

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์57057

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10111

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11415

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ41317

ปวช.3การตลาดการตลาด21517

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21517

ปวช.3การบัญชีการบัญชี32932

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ257

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ8614

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง819

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์303

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง22022

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์44044

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์909

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ10515

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31114

ปวส.1การตลาดการตลาด2810

ปวส.1การบัญชีการบัญชี11415

ปวส.1การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม12829

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ31518

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง516

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์19019

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ9110

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง17118

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ178

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน257

ปวส.2การตลาดการตลาด21012

ปวส.2การบัญชีการบัญชี01717

ปวส.2การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม41115

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6511

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง505

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์25025

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ13013

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์707

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง10010


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1202136338

ปวช.2145109254

ปวช.311687203

ปวส.15875133

ปวส.27448122

รวม5954551050