ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด21719

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว23234

ปวช.1การบัญชีการบัญชี22729

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ11213

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6713

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง12315

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์23023

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง29130

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์65065

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10111

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ14418

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ41317

ปวช.2การตลาดการตลาด21618

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21517

ปวช.2การบัญชีการบัญชี32831

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ257

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ8614

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง819

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์303

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง22022

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์41041

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์909

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ9514

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31114

ปวช.3การตลาดการตลาด01313

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว02424

ปวช.3การบัญชีการบัญชี13031

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ033

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ51722

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง10212

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์404

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง19120

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์37037

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์527

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ459

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31215

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน257

ปวส.1การตลาดการตลาด21113

ปวส.1การบัญชีการบัญชี01717

ปวส.1การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม61218

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6511

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง505

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์25025

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ14014

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์808

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง14014

ปวส.2การตลาดการตลาด11718

ปวส.2การบัญชีการบัญชี055

ปวส.2การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม01414

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ549

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์15015

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ13013

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง10010


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1170117287

ปวช.211287199

ปวช.388109197

ปวส.18250132

ปวส.2444084

รวม496403899