ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด22123

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว34245

ปวช.1การบัญชีการบัญชี22830

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ11213

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ61016

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง15318

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์25025

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง45146

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์91091

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10111

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ14822

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ41216

ปวช.2การตลาดการตลาด21719

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21921

ปวช.2การบัญชีการบัญชี32831

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ257

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ9615

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง11112

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์505

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง22022

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์43043

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10010

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ9514

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31013

ปวช.3การตลาดการตลาด01212

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว02323

ปวช.3การบัญชีการบัญชี13233

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ033

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ51823

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง11213

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์404

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง19120

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์43043

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์527

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ459

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31316

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน268

ปวส.1การตลาดการตลาด21214

ปวส.1การบัญชีการบัญชี01818

ปวส.1การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม71219

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7512

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง505

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์25025

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ15015

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์606

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง15015

ปวส.2การตลาดการตลาด11718

ปวส.2การบัญชีการบัญชี055

ปวส.2การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม01414

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ549

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์14014

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ13013

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง10010


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1218138356

ปวช.212191212

ปวช.395111206

ปวส.18453137

ปวส.2434083

รวม561433994