ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด22022

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว33942

ปวช.1การบัญชีการบัญชี22729

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ11213

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6814

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง14317

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์25025

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง41142

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์85085

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10111

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ14620

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ41317

ปวช.2การตลาดการตลาด21719

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21820

ปวช.2การบัญชีการบัญชี32831

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ257

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ9615

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง11112

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์505

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง22022

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์43043

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10010

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ9514

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31114

ปวช.3การตลาดการตลาด01313

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว02424

ปวช.3การบัญชีการบัญชี13233

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ033

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ51823

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง12214

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์404

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง19120

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์43043

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์527

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ459

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31417

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน268

ปวส.1การตลาดการตลาด21214

ปวส.1การบัญชีการบัญชี01818

ปวส.1การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม71219

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7613

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง606

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์25025

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ15015

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์808

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง15015

ปวส.2การตลาดการตลาด11718

ปวส.2การบัญชีการบัญชี055

ปวส.2การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม01414

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ549

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์15015

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ13013

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง10010


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1207130337

ปวช.212191212

ปวช.396114210

ปวส.18754141

ปวส.2444084

รวม555429984