ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด21315

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว43034

ปวช.1การบัญชีการบัญชี03030

ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 01111

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ41519

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง14014

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์11011

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง38038

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์77077

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์16016

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ819

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11718

ปวช.2การตลาดการตลาด21517

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว22931

ปวช.2การบัญชีการบัญชี22628

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ11011

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6612

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง8210

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์18018

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง22123

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์55055

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10111

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11415

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ41418

ปวช.3การตลาดการตลาด21416

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21416

ปวช.3การบัญชีการบัญชี32932

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ257

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ8715

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง718

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์404

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง22022

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์46046

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์909

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ9413

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31013

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน101

ปวส.1การตลาดการตลาด2810

ปวส.1การบัญชีการบัญชี11617

ปวส.1การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม12526

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ31518

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง516

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์19019

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ819

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง17118

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ077

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน156

ปวส.2การตลาดการตลาด21012

ปวส.2การบัญชีการบัญชี01515

ปวส.2การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม51116

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6511

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง505

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์25025

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ13013

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์707

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง909


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1175117292

ปวช.2141108249

ปวช.311784201

ปวส.15774131

ปวส.27346119

รวม563429992