ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด01515

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว13031

ปวช.1การบัญชีการบัญชี13031

ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 01010

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ202545

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง15318

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์29029

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง40242

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์90090

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23023

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ101

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ82836

ปวช.2การตลาดการตลาด21214

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว33033

ปวช.2การบัญชีการบัญชี02828

ปวช.2การเลขานุการ การเลขานุการ 01111

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ41519

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง14014

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์909

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง30030

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์66066

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์16016

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ617

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11718

ปวช.3การตลาดการตลาด21517

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว23032

ปวช.3การบัญชีการบัญชี22729

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ11011

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7714

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง729

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์20020

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง27128

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์62062

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10111

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11415

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ41317

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน2911

ปวส.1การตลาดการตลาด31619

ปวส.1การบัญชีการบัญชี61420

ปวส.1การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม61824

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์20020

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ24024

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์606

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล437

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง12012

ปวส.1โยธาโยธา17219

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ4812

ปวส.2การตลาดการตลาด2810

ปวส.2การบัญชีการบัญชี11415

ปวส.2การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม22527

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ31518

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง516

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์21021

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ9110

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง17118

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ077


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1228143371

ปวช.2151114265

ปวช.3155110265

ปวส.110470174

ปวส.26072132

รวม6985091207