ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
17

• ชาย
39

• หญิง
37

รวม
93


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
16

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
49

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
21


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาช่างยนต์
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
6

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
7

• งานประชาสัมพันธ์
7

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
8

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
8

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1

เน€เธžเธจเธซเธเธดเธ‡


นางสุภาพร หลงละเลิง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางณฐมน โพธิ์ถาวร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวสุคนธ์ทิพย์ คล้ายกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางสมใจ เหมนแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางปวีณ์นุช จันเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการนางสุชาดา อัตโถปกร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางมธุรส ทองย้อย
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสิริธร หาญณรงค์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวศิริภรณ์ สังข์สุวรรณ
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวนีรนุช กัลป์จารุ
หัวหน้างาน งานการเงินนางสุภาณี นวนน้อม
หัวหน้างาน งานบัญชีนางสาวอภิญญา จันทร์แดง
หัวหน้างาน งานพัสดุนางสาวเบญจพร ศิลปวิศาล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางประภาวรรณ บัวเพชร
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวทักษินันท์ หนูนาค
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางสาวศิริวรรณ ศรีสุดสะอาด
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสุจิรา ศรีสง
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวทรรศิรัษฎิ์ ทองตาล่วง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนางมลิวัลย์ คงอยู่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุรัสวรินทร์ อินเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ว่าที่ รต.หญิงณิชาวีย์ วิวัฒนานุกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางพิมพา จันทร์ประกอบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกาญจนา วัฒนแผลง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวศิริวรรณ พรหมเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวดวงฤทัย ขัติยะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวณฐพร สุวรรณอาภรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวจุฑามาศ สู่คง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ

นางศศินารถ บัวเพชร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางเนตรดาว เพ็ชรหัตถ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวธัญสมร นวนอินทร์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสุชาดา ไกรสยาม
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางวิไลพร ปิยดิลก
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสุนิษา มาสุข
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางหวานจิตร บริพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางพรพรรณ วันสม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางนิตยา ทองริบุรี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวสมใจ กฤษณพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล