ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
17

• ชาย
39

• หญิง
37

รวม
93


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
16

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
49

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
21


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาช่างยนต์
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
6

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
7

• งานประชาสัมพันธ์
7

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
8

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
8

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1

เน€เธžเธจเธŠเธฒเธข


นายกษิดิฏฐ์ คำศรี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายรังษี แสงเจริญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอนันต์ จันเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายพรศักดิ์ เจริญสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายวิชาญ หาญณรงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมนายปรัชญา บุญเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนายภีรภัทร กรงไกรจักร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายไชยรัตน์ จิตรละเอียด
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายภาณุพันธุ์ ไทยนกเทศ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายภาสกร รอดริน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายจักรินทร์ ตัญทนวัตร
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายสุคนธ์ จันทร์เสน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายวรสาร รอดงาน
หัวหน้างาน งานปกครองนายวันนิวัติ อาจมีแก้ว
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายภมร มีบัว
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายยุทธนัย มีมาก
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายจินต์นภัทร เพชรประสิทธิ์
หัวหน้างาน งานทะเบียนนายโกศล แก้วรัตน์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

นายสุราคร ชุมนาค
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์

นายเกียรติพงษ์ หลงละเลิง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายปรีชา ฉิ้มเฉิดฉาย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายธีรศักดิ์ ม่วงไตรรัตน์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวิชาญ ลัคนาศิโรรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายพงศ์ศักดิ์ พวงเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวุฒธิชัย เผือกภูมิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายปัญญาวุฒิ อ่อนชาติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ว่าที่ ร.ต. กฤตยชญ์ แหมะหวัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายทศพร มากบรรจง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายมณีรินทร์ นิลตีบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายจิรภัทร สิงหพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายทวี หนุนพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมนายอดิศักดิ์ สว่างศิริราษฎร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมนายสุวิจักขณ์ โนรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมนายวินัย หมัดอาดั้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนายอธิปพงศ์ โชคอำนวย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายโกศล ชื่นชอบ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายประกอบ สังข์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง