ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
16

• ชาย
39

• หญิง
38

รวม
93


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
17

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
49

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
20


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาช่างยนต์
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
6

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
7

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
8

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
8

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1

เน€เธžเธจเน„เธกเนˆเธฃเธฐเธšเธธเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ


นางสาวอรษา สองนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวศฑามาศ บุญเจริญ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายธวัชชัย ทองฤทธิ์
ลูกจ้างประจำ งานปกครองนายประสิทธิ แสงเงิน
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)

นางสาวเล็ก ขุนทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายวิษณุย์ ไกรฤทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายศรายุทธ ศรีพะเนิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสุดารัตน์ มณีโชติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสุพรรณ วิรุณปักษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายประสิทธิ์ กลับชัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)

นางมัทนา ศรีพะเนิน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางพรทิพย์ ไชยภักดี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวกัญญานัฐ อำพัน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางโชติกา ไพรินทร์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายประสาน มณีโชติ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางวัชรินทร์ ประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี