ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
47

• หญิง
48

รวม
95


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
17

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
49

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
22


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
13

• แผนกวิชาช่างยนต์
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
6

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
7

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
7

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
8

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
นายกษิดิฏฐ์ คำศรี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : taweesak_trang@hotmail.comนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ : kua_18@hotmail.comนายรังษี แสงเจริญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมล์ : rungsee8435@icloud.com

นางสุภาพร หลงละเลิง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : slonglalerng2517@gmail.comนายอนันต์ จันเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นางณฐมน โพธิ์ถาวร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ : napawan.pw@gmail.comนายพรศักดิ์ เจริญสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
อีเมล์ : pornsak2508@icloud.comนายวิชาญ หาญณรงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อม
อีเมล์ : wichan19@icoud.comนายปรัชญา บุญเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อีเมล์ : prachaya3641@gmail.comนายภีรภัทร กรงไกรจักร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
อีเมล์ : Peerapatfood@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0895992934นางสาวสุคนธ์ทิพย์ คล้ายกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
อีเมล์ : bobo3888@hotmail.comนางสมใจ เหมนแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
อีเมล์ : -นางปวีณ์นุช จันเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
อีเมล์ : Paveenuch771@gmail.comนางสุชาดา อัตโถปกร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : su_19_pay@hotmail.com

นางมธุรส ทองย้อย
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
อีเมล์ : mathurot3484@gmail.comนางสิริธร หาญณรงค์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : sirikim13@hotmail.comนางสาวศิริภรณ์ สังข์สุวรรณ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
อีเมล์ : sangsuwan.nok@gmail.comนางสาวนีรนุช กัลป์จารุ
หัวหน้างาน งานการเงิน
อีเมล์ : jukkying@gmail.comนางสุภาณี นวนน้อม
หัวหน้างาน งานบัญชี
อีเมล์ : supanee_su@hotmail.co.thนางสาวอภิญญา จันทร์แดง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
อีเมล์ : apinya.jandang@gmail.comนางสาวเบญจพร ศิลปวิศาล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายภาณุพันธุ์ ไทยนกเทศ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายภาสกร รอดริน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
อีเมล์ : pasakorn23@gmail.comนายจักรินทร์ ตัญทนวัตร
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายสุคนธ์ จันทร์เสน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
อีเมล์ : sukonjunsain@yahoo.co.thนางกัญยารัตน์ อั้นเต้ง
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายวรสาร รอดงาน
หัวหน้างาน งานปกครองนายวันนิวัติ อาจมีแก้ว
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : wanniwat0409@gmail.comนางประภาวรรณ บัวเพชร
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
อีเมล์ : bourpet.p@gmail.comนายภมร มีบัว
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : pamorn.mb@gmail.comนางสาวทักษินันท์ หนูนาค
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายยุทธนัย มีมาก
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ : yutthanai4529@gmail.comนางสาวศิริวรรณ ศรีสุดสะอาด
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
อีเมล์ : rg-siriwan@hotmail.comนายสุราคร ชุมนาค
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายจินต์นภัทร เพชรประสิทธิ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
อีเมล์ : jinnapat5001@gmail.comนางสุจิรา ศรีสง
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
อีเมล์ : king_sresong@hotmail.comนายโกศล แก้วรัตน์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
อีเมล์ : macus_o@hotmail.com

นายไชยรัตน์ จิตรละเอียด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
อีเมล์ : chaigeot@yahoo.com

นายเกียรติพงษ์ หลงละเลิง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : kokiatt@hotmail.co.thนายปรีชา ฉิ้มเฉิดฉาย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : -นายธีรศักดิ์ ม่วงไตรรัตน์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
อีเมล์ : kham_trs@hotmail.comนางสาวทรรศิรัษฎิ์ ทองตาล่วง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
อีเมล์ : tiyakornying@gmail.comนางมลิวัลย์ คงอยู่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : Mali_2529@hotmail.com

นายวิชาญ ลัคนาศิโรรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : lvicharn@yahoo.comSETHIAN THORNBORROW
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายพงศ์ศักดิ์ พวงเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : pongsak.pua122@hu.ac.thนางพิมพา จันทร์ประกอบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : pimpa.janprakob@gmail.comนางสาวกาญจนา วัฒนแผลง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุทัตตา มาสังข์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : sutatta189@gmail.comนางสาวเกณิกา เสนาคชวงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : gib38kenika@gmail.comนางสาวนวพร โพธิ์แก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : Navaporn0107@gmail.com
ไลน์ไอดี : Navapon1996นายวุฒธิชัย เผือกภูมิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : wutthichai0109@gmail.comนันตชัย รักษาศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ว่าที่ ร.ต. กฤตยชญ์ แหมะหวัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายทศพร มากบรรจง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ : lekfor2@gmail.comนายมณีรินทร์ นิลตีบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ : m_ninteep@hotmail.comนายจิรภัทร สิงหพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
อีเมล์ : -นายทวี หนุนพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมนายอดิศักดิ์ สว่างศิริราษฎร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อม
อีเมล์ : -นายสุวิจักขณ์ โนรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อม
อีเมล์ : suwijaknorat@gmail.comนายวินัย หมัดอาดั้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวดวงฤทัย ขัติยะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อีเมล์ : Duangruethai_Khattiya1234@hotmail.comนายอธิปพงศ์ โชคอำนวย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการสุภาวดี ไชยกาล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
อีเมล์ : Supawadeebowchaiyakarn@gmail.comนางสาวอรษา สองนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวณฐพร สุวรรณอาภรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
อีเมล์ : nattaporn9879@gmail.comนางสาวจุฑามาศ สู่คง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
อีเมล์ : -

นางสาวศฑามาศ บุญเจริญ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายธวัชชัย ทองฤทธิ์
ลูกจ้างประจำ งานปกครองนายประสิทธิ แสงเงิน
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)

นางสาวเล็ก ขุนทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายวิษณุย์ ไกรฤทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายศรายุทธ ศรีพะเนิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสุดารัตน์ มณีโชติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายประสิทธิ์ กลับชัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายสุพรรณ วิรุณปักษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)

นายโกศล ชื่นชอบ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
อีเมล์ : monster1009นางศศินารถ บัวเพชร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
อีเมล์ : ืืnamtarn_3@hotmail.comนางเนตรดาว เพ็ชรหัตถ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
อีเมล์ : meepooh_daw@hotmail.comนางสาวธัญสมร นวนอินทร์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางมัทนา ศรีพะเนิน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสุชาดา ดวงขันธ์เพ็ชร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
อีเมล์ : ้hellosusu2522@gmail.comนางวิไลพร ปิยดิลก
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสุนิษา มาสุข
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางพรทิพย์ ไชยภักดี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวกัญญานัฐ อำพัน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางหวานจิตร บริพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
อีเมล์ : wanjitboripun@gmail.comนายประกอบ สังข์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางโชติกา ไพรินทร์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางพรพรรณ วันสม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางนิตยา ทองริบุรี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
อีเมล์ : ืnittaya_sow@hotmail.comนางสาวสมใจ กฤษณพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายประสาน มณีโชติ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางวัชรินทร์ ประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี