ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
47

• หญิง
48

รวม
95


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
17

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
49

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
22


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
13

• แผนกวิชาช่างยนต์
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
6

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
7

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
7

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
8

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
นายกษิดิฏฐ์ คำศรี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายรังษี แสงเจริญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสุภาพร หลงละเลิง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอนันต์ จันเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นางณฐมน โพธิ์ถาวร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายพรศักดิ์ เจริญสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายวิชาญ หาญณรงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมนายปรัชญา บุญเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนายภีรภัทร กรงไกรจักร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวสุคนธ์ทิพย์ คล้ายกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางสมใจ เหมนแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางปวีณ์นุช จันเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการนางสุชาดา อัตโถปกร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางมธุรส ทองย้อย
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสิริธร หาญณรงค์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวศิริภรณ์ สังข์สุวรรณ
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวนีรนุช กัลป์จารุ
หัวหน้างาน งานการเงินนางสุภาณี นวนน้อม
หัวหน้างาน งานบัญชีนางสาวอภิญญา จันทร์แดง
หัวหน้างาน งานพัสดุนางสาวเบญจพร ศิลปวิศาล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายภาณุพันธุ์ ไทยนกเทศ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายภาสกร รอดริน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายจักรินทร์ ตัญทนวัตร
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายสุคนธ์ จันทร์เสน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางกัญยารัตน์ อั้นเต้ง
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายวรสาร รอดงาน
หัวหน้างาน งานปกครองนายวันนิวัติ อาจมีแก้ว
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางประภาวรรณ บัวเพชร
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายภมร มีบัว
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวทักษินันท์ หนูนาค
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายยุทธนัย มีมาก
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวศิริวรรณ ศรีสุดสะอาด
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายสุราคร ชุมนาค
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายจินต์นภัทร เพชรประสิทธิ์
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางสุจิรา ศรีสง
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายโกศล แก้วรัตน์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

นายไชยรัตน์ จิตรละเอียด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายเกียรติพงษ์ หลงละเลิง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายปรีชา ฉิ้มเฉิดฉาย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายธีรศักดิ์ ม่วงไตรรัตน์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวทรรศิรัษฎิ์ ทองตาล่วง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนางมลิวัลย์ คงอยู่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวิชาญ ลัคนาศิโรรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์SETHIAN THORNBORROW
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายพงศ์ศักดิ์ พวงเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางพิมพา จันทร์ประกอบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกาญจนา วัฒนแผลง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุทัตตา มาสังข์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเกณิกา เสนาคชวงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนวพร โพธิ์แก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวุฒธิชัย เผือกภูมิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นันตชัย รักษาศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ว่าที่ ร.ต. กฤตยชญ์ แหมะหวัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายทศพร มากบรรจง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายมณีรินทร์ นิลตีบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายจิรภัทร สิงหพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายทวี หนุนพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมนายอดิศักดิ์ สว่างศิริราษฎร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมนายสุวิจักขณ์ โนรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมนายวินัย หมัดอาดั้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวดวงฤทัย ขัติยะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนายอธิปพงศ์ โชคอำนวย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการสุภาวดี ไชยกาล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวอรษา สองนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวณฐพร สุวรรณอาภรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวจุฑามาศ สู่คง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ

นางสาวศฑามาศ บุญเจริญ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายธวัชชัย ทองฤทธิ์
ลูกจ้างประจำ งานปกครองนายประสิทธิ แสงเงิน
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)

นางสาวเล็ก ขุนทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายวิษณุย์ ไกรฤทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายศรายุทธ ศรีพะเนิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสุดารัตน์ มณีโชติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายประสิทธิ์ กลับชัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายสุพรรณ วิรุณปักษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)

นายโกศล ชื่นชอบ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางศศินารถ บัวเพชร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางเนตรดาว เพ็ชรหัตถ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวธัญสมร นวนอินทร์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางมัทนา ศรีพะเนิน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสุชาดา ดวงขันธ์เพ็ชร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางวิไลพร ปิยดิลก
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสุนิษา มาสุข
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางพรทิพย์ ไชยภักดี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวกัญญานัฐ อำพัน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางหวานจิตร บริพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนายประกอบ สังข์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางโชติกา ไพรินทร์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางพรพรรณ วันสม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางนิตยา ทองริบุรี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวสมใจ กฤษณพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายประสาน มณีโชติ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางวัชรินทร์ ประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี