ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
22

• ชาย
37

• หญิง
37

รวม
96


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
16

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
48

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
26


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
6

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
7

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
8

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
7

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
นายกษิดิฏฐ์ คำศรี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการรังษี แสงเจริญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายอภินันท์ พรหมปลัด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสุภาพร หลงละเลิง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอนันต์ จันเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นางณฐมน โพธิ์ถาวร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายพรศักดิ์ เจริญสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายปรัชญา บุญเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนายอธิปพงศ์ โชคอำนวย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวสุคนธ์ทิพย์ คล้ายกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางสมใจ เหมนแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางปวีณ์นุช จันเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการนางสุชาดา อัตโถปกร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางมธุรส ทองย้อย
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสิริธร หาญณรงค์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวอภิญญา จันทร์แดง
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวนีรนุช กัลป์จารุ
หัวหน้างาน งานการเงินนางสุภาณี นวนน้อม
หัวหน้างาน งานบัญชีนายภาณุพันธุ์ ไทยนกเทศ
หัวหน้างาน งานพัสดุนายธำรงศักดิ์ รัตนวรรณ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวเบญจพร ศิลปวิศาล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายไชยรัตน์ จิตรละเอียด
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายภาสกร รอดริน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายจักรินทร์ ตัญทนวัตร
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายสุคนธ์ จันทร์เสน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางกัญยารัตน์ อั้นเต้ง
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายวรสาร รอดงาน
หัวหน้างาน งานปกครองนายวันนิวัติ อาจมีแก้ว
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางประภาวรรณ บัวเพชร
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายภมร มีบัว
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวทักษินันท์ หนูนาค
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายยุทธนัย มีมาก
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวศิริวรรณ ศรีสุดสะอาด
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวศิริภรณ์ สังข์สุวรรณ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายจินต์นภัทร เพชรประสิทธิ์
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางสุจิรา ศรีสง
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายโกศล แก้วรัตน์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

นายเกียรติพงษ์ หลงละเลิง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายปรีชา ฉิ้มเฉิดฉาย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายวิชาญ หาญณรงค์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมนายภีรภัทร กรงไกรจักร์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายวิชาญ ลัคนาศิโรรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุรัสวรินทร์ อินเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ว่าที่ รต.หญิงณิชาวีย์ วิวัฒนานุกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายพงศ์ศักดิ์ พวงเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางพิมพา จันทร์ประกอบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกาญจนา วัฒนแผลง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวศิริวรรณ พรหมเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวุฒธิชัย เผือกภูมิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายปัญญาวุฒิ อ่อนชาติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายธีรศักดิ์ ม่วงไตรรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายทศพร มากบรรจง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายมณีรินทร์ นิลตีบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายจิรภัทร สิงหพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายทวี หนุนพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมนายอดิศักดิ์ สว่างศิริราษฎร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมนายสุวิจักขณ์ โนรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมนายวินัย หมัดอาดั้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวดวงฤทัย ขัติยะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวอรษา สองนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวทรรศิรัษฎิ์ ทองตาล่วง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวณฐพร สุวรรณอาภรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวจุฑามาศ สู่คง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการนางมลิวัลย์ คงอยู่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวศฑามาศ บุญเจริญ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายธวัชชัย ทองฤทธิ์
ลูกจ้างประจำ งานปกครองนายประสิทธิ แสงเงิน
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)

นายศรายุทธ ศรีพะเนิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายประเสริฐ ศรีสมบูรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสุดารัตน์ มณีโชติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสมจิตร มากชู
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสุเทพ หมื่นละม้าย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสาวเล็ก ขุนทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายวิษณุย์ ไกรฤทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายประสิทธิ์ กลับชัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายสุพรรณ วิรุณปักษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)

นายโกศล ชื่นชอบ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางพรพรรณ วันสม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายประเทือง ชูเอียด
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางสาวสุชาดา ไกรสยาม
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางวิไลพร ปิยดิลก
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสุนิษา มาสุข
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางพรทิพย์ ไชยภักดี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวกัญญานัฐ อำพัน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางมัทนา ศรีพะเนิน
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางหวานจิตร บริพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางเนตรดาว เพ็ชรหัตถ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนายประกอบ สังข์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางโชติกา ไพรินทร์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางพิมพ์ชนก สุดฉิม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางศศินารถ บัวเพชร
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางนิตยา ทองริบุรี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวสมใจ กฤษณพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายประสาน มณีโชติ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางวัชรินทร์ ประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี